ორმაგი დიაგნოზების მართვა

ორმაგი დიაგნოზების მართვა

ტრენინგ-მოდულის მიზანია გააცნოს სპეციალისტებს და დაინტერესებულ პირებს ორმაგი დიაგნოზების მართვის, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი). ასევე, შექმნას ორმაგი დიაგნოზების მართვის მიზნით ნარკოლოგიური და ფსიქიატრიული სერვისების სინქრონიზაციის, ინტეგრირებული ზრუნვის დანერგვისთვის აუცილებელი საფუძველი, რომელიც ეფუძნება სამეცნიერო მტკიცებულებებს, ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს და სხვადასხვა საუკეთესო პრაქტიკებს.

წამალდამოკიდებულების სიმძიმის ინდექსი - ASI lite

წამალდამოკიდებულების სიმძიმის ინდექსი - ASI lite

ონლაინ ტრენინგის მიზანია წამალდამოკიდებულების დარგში მომუშავე სპეციალისტებს გააცნოს წამალდამოკიდებულების სიმძიმის შეფასებისთვის მოწოდებული კომპლექსური ინსტრუმენტი -  Addiction Severity Index (ASI) და ასწავლოს ინსტრუმენტის პრაქტიკაში გამოყენება.

ფსიქოაქტიური ნივთიერებები

ფსიქოაქტიური ნივთიერებები

ონლაინ ტრენინგის მიზანია მსმენელს მიაწოდოს ინფორმაცია ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ზემოქმედების მიხედვით კლასიფიკაციის შესახებ, ასევე დეპრესანტების, სტიმულატორების და ჰალუცინოგენების მახასიათებლების შესახებ. ასევე, სხვადასხვა კლასის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე გავლენის და ორსულობის პერიოდში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული შედეგების შესახებ.

კანაფის მოხმარებით გამოწვეული აშლილობების მართვა

კანაფის მოხმარებით გამოწვეული აშლილობების მართვა

ონლაინ ტრენინგის მიზანია მსმენელს მიაწოდოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ცოდნა კანაფის პროდუქტების მოხმარებით გამოწვეული აშლილობების სკრინინგის, შეფასების, კლინიკური მიმდინარეობის და მართვის მიდგომების თაობაზე, ასწავლოს კანაფის მოხმარების შემცირებით ან შეწყვეტით გამოწვეული აღკვეთი მდგომარეობის მართვა და რეციდივის პრევენციის მიდგომები.

ინტეგრირებული ზრუნვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებლებისთვის

ინტეგრირებული ზრუნვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებლებისთვის

ონლაინ ტრენინგის მიზანია მსმენელს მიაწოდოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ცოდნა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების ბიოფსიქოსოციალური მოდელის, ინტეგრირებული ზრუნვის, ინდივიდუალური მკურნალობის გეგმის, სერვისებს შორის რეფერირების და ინფორმაციის გაცვლის შესახებ. ასევე ასწავლოს მკურნალობის გეგმის შემუშავება და რეფერირების სამოდელო ფორმის გამოყენება.

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები

ონლაინ ტრენინგის მიზანია მსმენელს მიაწოდოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ცოდნა: ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების (აფნ) კლასიფიკაციის შესახებ, ასევე აფნ-ს ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე გავლენის შესახებ.

მაჩვენე მეტი